top of page

קווי יסוד ומצע המפלגה

pencil_line.png

המצע הרשמי של המפלגה יאושרר בכנס הכללי הקרוב. ברגע שזה נעשה הוא יועלה פה.

מתחת תוכלו לקרוא יותר אודות קווי היסוד שלנו לעתיד ישראל ולעמים עבורם היא מולדתם.

yellow-watercolor-brush-stroke-mid_edited.png

שלום

מחויבות בלתי מתפשרת לסיום הכיבוש, לשלום בר-קיימא ולהסדר מדיני צודק המוסכם על שתי הקהילות הלאומיות.

הסדרי השלום יהיו מבוססים על זכויות לכל אישה ואיש, על שוויון מלא לכל אישה ואיש ולכל קהילה בין הירדן לים, על חיבור ושותפות בין שני הלאומים, ללא כפיית פתרון חד-צדדי וללא יצירת הפרדה שמטרתה עליונות לקהילה אחת על גבי האחרת.

dove_blue.png
yellow-watercolor-brush-stroke-mid_edited.png

חוק

מחויבות לחקיקת חוקה אזרחית ודמוקרטית שתשמור על זכויות כל אזרחית ואזרח, ועל זכויותיה של כל קהילה, ללא הבדל דת, מוצא אתני, לאום, מגדר, נטיה מינית, או כל הבדל אחר.

 

אנו מתחייבים.ות למאבק בלתי מתפשר באלימות באשר היא ובכל המבקשות.ים לשלול או לאיין זכויות וחירויות של הזולת.

law_green.png
yellow-watercolor-brush-stroke-mid_edited.png

צדק ושוויון

חלוקה שוויונית והוגנת של המשאבים הציבוריים, מדיניות כלכלית אחראית המצמצמת פערים, מקדמת לכידות חברתית, דואגת לכל אישה ואיש ולאיכות הסביבה, ומחייבת ייצוג שוויוני במוסדות המדינה.

justice_blue.png
yellow-watercolor-brush-stroke-mid_edited.png

לאומיות

המרחב שבין הירדן לים הוא מולדת משותפת לשני העמים: ביתם הלאומי של הערבים הפלסטינים וביתו הלאומי של העם היהודי.

 

הכרה במורכבות זו מאפשרת לתת כבוד זהה לזהויות לאומיות, להנכיח אותן במרחב הציבורי ולשמר קשר עם בני ובנות הלאום שמעבר לים.

 

הכבוד שאנו רוחשות.ים לזהויות הלאומיות מחייב הכרה אמפטית ורגישה בטראומות של שתי הקהילות, הכרה היוצרת מחויבות לתיקון עוולות העבר מבלי ליצור עוולות ומצוקות חדשות.

 

סמלי המדינה יותאמו לזהותה האזרחית וישקפו את הזהויות המרכזיות בה. כל דבר חקיקה או נוהג מדינתי העומד בניגוד לעקרונות אלה ישונה ויותאם.

 

המדינה תקדם דו-לשוניות עמוקה - מעמד שווה לערבית ולעברית.

yin_yang.png
yellow-watercolor-brush-stroke-mid_edited.png

הפרדת דת ומדינה

חילון מלא ובלתי מתפשר של המרחב הציבורי השייך לכל.

יחד עם זאת איפשור, הוקרה וכבוד לכל מבע של אמונה דתית או מסורתית במרחב הפרטי והקהילתי.

book_blue.png
yellow-watercolor-brush-stroke-mid_edited.png

שותפויות פוליטיות

המחויבות לשותפות ערבית-יהודית מובילה לחיבורים חדשים ולארגון הכוחות הפוליטיים המחויבים לדמוקרטיה אזרחית, לשוויון ולשאר הערכים שהוגדרו כאן.

 

"כל אזרחיה" תקדם שותפות בין מפלגות וארגונים חוץ פרלמנטרים בקרב אזרחי ישראל, כמו גם שותפים במרחב שבין הירדן לים ובעולם כולו.

partnership_green.png
bottom of page